Monday, October 29, 2007

Ng Ng ... Ng Ng ....

Ng Ng .... Ng Ng ...

Question: Ya .. what are the nature need that sounds like Ng Ng ... Ng Ng ...

Answer: Ya correct, helping QN to do her "big business" ... QN vs Poo Poo

No comments: